Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig

Informació adicional sobre el Tractament de Dades de Caràcter Personal

Responsable del Tractament i Domicili

Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig
Plaza de la Comunitat Valenciana, 1, 03690, Sant Vicent del Raspeig, Alacant

Delegat de protecció de Dades:

Vè. pot contactar amb el Delegat de Protecció de dades mitjançant:

Delegat de Protecció de Dades
Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig
Plaça de la Comunitat Valenciana, 1, 03690, Sant Vicent del Raspeig, Alacant

Finalitats

La gestió i tramitació de la sol·licitud.

Conservació de Dades

Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació vigent i els requeriments aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració Pública.

Legitimació i Bases Jurídiques
  • Llei 39/2015 d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
  • Llei 40/2015 d' 1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic
  • Lleis de desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del Règim Local.

Destinataris de les seues dades

Amb caràcter general no es comuniquen dades a altres entitats, si bé les diferents àrees municipals en l'exercici de les seues competències podran comunicar les dades a altres entitats externes a l'Ajuntament segons establisquen els procediments que regeixen el seu funcionament.

Drets:

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició, limitació del tractament, portabilitat i retirada del consentiment prestat.

Per a exercir aquests drets, Vè. ha de dirigir una sol·licitud a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, registre d'entrada, indicant "Delegat de Protecció de Dades"

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

  • Correu electrònic: La sol·licitud ha de dirigir-se a l'adreça indicada en l'epígraf "Domicilie del Responsable" en aquesta mateixa pàgina d'informació.
  • Correu ordinari: Dirigit al Delegat de Protecció de Dades, les dades de les quals de contacte es troben en l'epígraf "Delegat de Protecció de Dades" en aquesta mateixa pàgina d'informació.

En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació Vè. pot triar entre aquestes dues opcions:

  • Aportar fotocòpia d'un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).
  • Expressar el seu consentiment perquè l'Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica, per a açò ha d'indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, Passaport) i el seu nombre. En cas de no funcionament dels serveis telemàtics, Vè. haurà d'aportar fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.
Tornar d'alt o anar pàgina principal de la Seu